Uvjeti poslovanja

1. OPSEG USLUGE

Ovi opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve usluge i pravne poslove između društva Euroglossa d. o. o. sa sjedištem u Zagrebu, Petra Grgeca 4, HR – 10 000 Zagreb (u daljnjem tekstu: izvršitelj) i naručitelja usluge (u daljnjem tekstu: naručitelj) iz
područja djelatnosti za koje je društvo Euroglossa d.o.o registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Naručitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja naručuje uslugu od izvršitelja.

Naručitelj usluge svojom narudžbom prihvaća ove Opće uvjete poslovanja.

Izvršitelj se obvezuje pružati usluge u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja. Izvršitelj zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja u svako doba, o čemu će pisanim putem obavijestiti naručitelja ako do izmjena dođe tijekom njihova
pravnog odnosa.

2. NARUČIVANJE PRIJEVODA

Prihvaćanjem ponude u bilo kojem obliku (potpisani primjerak ponude ili obavijest o prihvaćanju / narudžba e-poštom ili faksiranog dokumenta i dostavom materijala za prevođenje ili drugu obradu u okviru opsega usluge), smatra se da je naručitelj izdao neopozivu narudžbu i nalog za izvršenje usluge specificirane u ponudi. Naručitelj je dužan staviti na raspolaganje svoje osobne podatke i/ili podatke tvrtke koju zastupa u svrhu osiguranja urednog preuzimanja i naplate posla.

Narudžbom prijevoda naručitelj prihvaća sve točke ovih Općih uvjeta poslovanja.

3. ČUVANJE POSLOVNE TAJNE I
TAJNOSTI PODATAKA

Svi osobni podatci, tekstovi, usmeni i pisani dogovori i svi ostali materijali koji izvršitelju budu stavljeni na raspolaganje u svrhu izvršenja dogovorenog posla čuvaju se kao poslovna tajna i ne prosljeđuju se trećim osobama. Svaki prevoditelj-honorarni suradnik izvršitelja obvezan je na čuvanje poslovne tajne. Svi materijali koji su u vlasništvu Naručitelja vratit će se istom na njegov zahtjev, a svi prevedeni tekstovi trajno će se uništiti na poseban zahtjev naručitelja, ukoliko su uredno plaćeni.

Naručitelj na poseban zahtjev može dobiti Izjavu o povjerljivosti koju potpisuje svaki pojedini prevoditelj koji radi na dotičnom projektu. Izvršitelj ne odgovara za otkrivanje ili korištenje onih informacija koje već jesu ili u budućnosti postanu poznate
nekoj trećoj osobi ili javnosti ili koje se moraju otkriti na temelju zakona sukladno zahtjevu nadležnog tijela. U svakom slučaju, Naručitelj je obvezan naznačiti dokument povjerljivim prije ili za vrijeme izdavanja radnog naloga. Preporučujemo da se strogo povjerljivi dokumenti dostave izravno „na ruke” jer slanje informacija elektroničkom poštom ili općenito internetom, unatoč svim našim mjerama zaštite, ne može osigurati 100%-tnu zaštitu od neovlaštenog pristupa.

4. TERMINOLOGIJA

Ukoliko naručitelj želi da prijevod sadrži određenu terminologiju, dužan je to priopćiti izvršitelju istovremeno s isporukom dokumenata. Ukoliko naručitelj ne stavi na raspolaganje popise stručnih riječi na izvornom i ciljnom jeziku, posebne rječnike i
materijale radi osiguravanja dosljednosti terminologije, svaki ćemo stručni pojam prevesti po svom najboljem znanju uz korištenje svih javnosti dostupnih i naših internih rječnika, pojmovnika i materijala.

5. ROKOVI

Rokovi i način isporuke dogovaraju se prije ili za vrijeme predaje radnog naloga/narudžbe i navode se u ponudi, a utvrđuju se prema broju kartica. U rok isporuke ne ubraja se dan predaje i isporuke prijevoda te subota, nedjelja i državni praznici RH. Na broj kartica iznad dnevne norme obračunava se hitna tarifa uvećana za 50 % ili prema dogovoru. Ukoliko rok isporuke nije utvrđen, isporuku usluge ćemo izvršiti prema svojim mogućnostima, internim prioritetima i nakon svih dodatno provedenih kontrola.

Slučaj više sile opravdava kašnjenje isporuke razmjerno trajanju okolnosti koje su nastupile zbog više sile. U slučaju više sile dogovara se dodatni rok isporuke.

Slučajem više sile smatra se između ostalog sljedeće: prirodne katastrofe, vremenske nepogode koje onemogućavaju dolazak radnika na posao, rat i ratna događanja, štrajk, prosvjedi i sl., požar, poplava, nestanak električne energije i greške u radu mreže, epidemije i sl.

6. OBRAČUN

Obračun se vrši na temelju opsega prevedenog teksta, ili na temelju opsega izvornika ako je potrebno unaprijed odrediti cijenu. Najmanja obračunska jedinica je 1 (jedna) autorska kartica koja sadrži 1500 slovnih mjesta (s uključenim razmacima), a za
usmeni prijevod 2 sata. Svaka započeta kartica obračunava se kao puna kartica, a započeti sat kao puni sat. Dnevna norma pisanog prijevoda sa stranog na hrvatski jezik iznosi šest kartica, a s hrvatskog na strani jezik četiri kartice.  Kod narudžbi koje
uključuju prevođenje u CAT alatima obračun se može vršiti na temelju broja riječi izvornog teksta. Obračun se vrši pomoću posebnog softvera za prebrojavanje i izračun slovnih znakova. Ukoliko obračun pomoću softverskih programa nije moguć, količina teksta odredit će se na temelju slobodne procjene prevoditelja. Cijene vrijede prema našem aktualnom cjeniku, odnosno posebnom cjeniku koji je ugovoren za određenog naručitelja. Usluge koje obuhvaćaju i više od jednostavne obrade teksta, dogovaraju se i obračunavaju zasebno. Usluge za koje je dana konkretna ponuda, obračunat će se prema toj ponudi, bez obzira na eventualna odstupanja koja se utvrde nakon izvršenja posla. Konkretna ponuda može se dati samo ako je naručitelj dostavio kompletnu dokumentaciju koju je potrebno prevesti, zajedno s preciznim opisom svih dodatnih usluga. Za reviziju, lekturu i/ili korekturu tuđih prijevoda, pridržavamo pravo obračunati puni iznos prijevoda, u slučaju da opseg posla te usluge proizvodi za nas jednaki utrošak vremena i rada kao da smo sami preveli tekst.

7. PLAĆANJE

Sve usluge plaćaju se pri preuzimanja istih ili prema rokovima dospijeća koji su navedeni na računu i/ili u ugovoru o poslovnoj suradnji, ako je isti zaključen. U slučaju narudžbe prijevoda u vrijednosti iznad 2000,00 kuna, izvršitelj će započeti prijevod tek nakon uplaćenog avansa u iznosu koji će se dogovoriti za svaku posebnu narudžbu.

Ako se usluge isporučuju e-poštom, naručitelj je dužan prije isteka roka za dostavu usluge dostaviti izvršitelju potvrdu o uplati. Ako izvršitelj nije primio potvrdu, obustavit će isporuku sve dok uplata nije izvršena. Na zakašnjela plaćanja obračunat će se zakonom određene zatezne kamate kao i svi ostali iznosi na koje izvršitelj prema zakonu ima pravo.

8. REKLAMACIJA

Reklamacije su moguće samo ako je naručitelj podmirio sve svoje obveze. U slučaju da naručitelj smatra da izvršena usluga ima nedostatke u kvaliteti prijevoda ili mediju na kojem je prijevod dostavljen, naručitelj je dužan dostaviti pisanu reklamaciju u roku od 15 dana od primitka prijevoda te detaljno obrazložiti razlog svoje reklamacije.

Reklamacija će se smatrati opravdanom:

 • ako prijevod sadrži manjak ili višak
  informacija u odnosu na original
 • ako prijevod sadrži netočne podatke u
  odnosu na original
 • ako smisao prevedene rečenice ne odgovara
  smislu rečenice u originalu
 • ako je prijevod gramatički neispravan

Reklamacija
se neće smatrati opravdanom:

 • ako je riječ o sinonimu
 • ako se prevedeni pojam u istom značenju nalazi i u rječnicima koji su dostupni javnosti
 • ako je riječ o pojedinačnoj pogreški u pisanju (tipografske greške) i ako ta pogreška ne mijenja pravu smisao cijele rečenice
 • ako je pogreška nastala zbog gramatički nekorektnog originala, slabo vidljivog teksta, ako tekst originala sadrži stručne ili interne pojmove ili kratice za koje naručitelj nije omogućio objašnjenje ili pojmove na jeziku koji nije naveden u točki 1 ovih Općih uvjeta poslovanja.

U slučaju da je reklamacija opravdana, naručitelj će odrediti rok za korekturu prijevoda. Izvršitelj će takvu korekturu, koja je potrebna zbog vlastitog propusta, izvršiti u najkraćem mogućem roku i na vlastiti trošak.

Stilska poboljšanja, odnosno korekture specifičnih stručnih pojmova ili kratica (posebice stručnih pojmova vezanih za određenu struku ili interna pravila tvrtke naručitelja) ne smatraju se nedostatcima prijevoda. Pridržavamo pravo da posebno obračunamo takve korekture, ukoliko taj dio posla nije dogovoren tijekom izdavanja radnog naloga, odnosno ukoliko naručitelj nije prije početka posla dostavio odgovarajuće popise stručnih, odnosno internih pojmova.

9. ODŠTETA

Svi zahtjevi za odštetom protiv izvršitelja su ograničeni iznosom računa za dotičnu uslugu, osim ukoliko je drugačije propisano ili ugovoreno. Od ovoga se izuzimaju slučajevi namjere ili krajnje nepažnje. Odgovornost za propuštenu dobit ili popratne štete ne postoji.

10. AUTORSKA
PRAVA I PRAVA KORIŠTENJA

Autorska prava i prava korištenja tekstova, prijevoda, grafika i dokumentacije koji su izrađeni u okviru izvršenja naručenog posla ostaju u vlasništvu izvršitelja do podmirenja cjelokupnih potraživanja, osim ako je u ugovoru s naručiteljem drugačije određeno.

11. REFERENCE

Pridržavamo pravo da ime naručitelja postavimo na naše internetske stranice i druge promidžbene materijale kao referencu. To pravo nećemo iskoristiti ako nas naručitelj pisanim putem obavijesti o svom protivljenju. Naručitelj ima pravo u bilo kojem trenutku pisanim putem zatražiti da se njegovo ime i naša poslovna suradnja zadrže u strogoj diskreciji.

12. SALVATORNA KLAUZULA

Ukoliko bi neka od odredbi ovih Općih uvjeta bila ili postala nedjelotvorna ili nepravovaljana, to neće utjecati na djelotvornost i pravovaljanost ostalih odredbi. Takva nedjelotvorna ili nepravovaljana odredba zamijenit će se odredbom koja je najbliža svrsi nedjelotvorne ili nepravovaljane odredbe.

13. SUDSKA NADLEŽNOST

Za sve sporove koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta primjenjuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od 1. siječnja 2019.